برگ عبائی

شناسایی  اصول داشت و تکثیر برگ عبائی

آب و هوا:

به طور کلی برگ عبائی طالب آب و هوای مرطوب و مکانهای سایه است با این همه نسبت به شرایط  نامساعد محیطی مقاومت نسبی خوبی دارد.

دما:نسبت به دمای کم بسیار مقاوم است به طوری که دمای صفر را تحمل میکند.

بهنرین دما برای رشد مناسب آن حدود 11 درجه می باشد

نور:از نظر نیاز نوری یکی از کم توقع ترین گیاهان آپارتمانی است ولی در نور غیر مستقیم بهترین رشد را دارد.اگر مدت زمان طولانی در محل کم نور قرار گیرد مقاومت نسبتا خوبی دارد.

رطوبت نسبی:نسبت به مه پاش بویژه در تابستان واکنش خوبی نشان میدهد.

آبیاری:از نظر آبیاری این گیاه در تابستان به دو تا سه بار در هفته و در زمستان هر دو هفته یکبار آبیاری نیاز دارد.

خاک و کوددر خرید گل برگ عبائی  دقت داشته باشید که به خاک غنی نیاز داردکه با توجه به دستورعمل زیر می توان آن را تهیه کرد.

خاک باغچه 3/1 +3/1 ماسه + 3/1 کمپوست یا کوده پوسیده برای تقویت گیاه از طریق تغذیه مصنوعی با کودهای شیمیایی محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی هر دو هفته یکبار طبق دستور محلول پاشی نمایید.

ارقام ابلق در خاکهای فقیر نیز رشد نسبتا خوبی دارد.

ازدیاد:با توجه به اینکه این گیاه دارای ریزومهای سطحی است می توانید آن را با تقسیم بوته در بهار طبق دستور عمل زیر تکثیر کنید

گیاه پایه مادری را از گلدان خارج کنید

بوته را از محل طوقه با چاقوی تیز یا قیچی باغبانی به چند قسمت تقسیم کنید.هر قسمت را در گلدانی با ترکیب خاکی مناسب قرار دهید.

گلدان ها را به مدت 10 تا 15 روز در محل سایه و خنک قرار دهید و در ساعات گرم روز مه پاشی نمایید.سپس آنها را به محل اصلی در منزل منتقل کنید و یا برای فروش ارائه دهید.

آفات و امراض:

ضخم های سفید و پنبه ای در سطح زیرین برگها بوجود آمدند.

علت:حمله حشره مخصوص باعث این عارضه شده

علاج:هر دو هفته یکبار سم حشره کش نفوذی طبق دستور سم پاشی نمایید تا علایم مذکور بر طرف شود.با پنبه آغشته به سم هم می توانید لکه ها خیس نمایید.

برگها رو به زردی میروند و سقوط میکنند:

علت:آبیاری بیش از حد

علاج:اجازه دهید در فاصله ی بین دو آبیاری سطح خاک خشک شود زهکش را بازدید نمایید.

برگها شکاف برمی دارند:

علت:تغذیه زیاد است

علاج:آن را تا تابستان آینده متوقف کنید تغذیه را هر ماه فقط یکبار و با نصف میزان توصیه شده انجام دهید.

برگها نرم و آبکی و سبز تیره هستند:

علت:هوای خیلی سرد یا یخ زدگی موجب آن شده است

علاج:گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید

 

بستن
مقایسه