گل ابلیا

آشنایی با گل آبلیا

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاک برک و زهکشی مناسب

روش تکثیر: این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد.قلمه های چوبی بدون برگ را اواخر زمستان تهیه نمایید،البته برای تهیه قلمه میتوانید از قلمه های نیمه چوبی نیز که اوایل تابستان تا اواخر پاییز تهیه کدید هم استفاده کنید.

نکات پرورشی: گل های معطر و برگ ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهتد،در فصل رشد ماهی یکبار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد،با قطع شاخه های مسن هر 3 تا 4 سال یکبار
عمر مفید گیاه بیشر می شود،رشد متوسطی دارد اواخر زمستان و اوایل بهار نسبت به هرس شاخه های یکساله به میزا کم اقدام نمایید

 

بستن
مقایسه