تعاملات گیاهان بخش 2

میکرو ارگانیزم ها (باکتری‌ها) ارتباطات فرار را القا می‌کنند که بر رفتار حشرات تاثیر می‌گذارد.   در طول تکامل، حشرات سیستمهای تصفیه شدهای را برای جستجوی جفت جنسی تخمگذاری و برای اجتناب از شبکه عصبی مصنوعی ایجاد کردهاند.سیستم بویایی حشرات به تشخیص، شناسایی و نهایی کردن یک رفتار براساس ترکیبی از ترکیبات فرار کمک میکند. […]

تعاملات گیاهان

تعامل گیاه-میکروب – حشرات: یک مثلث عشقی بین دشمنان در اکو سیستم چکیده دراکو سیستمهای طبیعی گیاهان با اجزای حیاتی مثل میکروبها، حشرات، حیوانات و گیاهان دیگر تعامل دارند. به طور کلی، محققان بر هر تعامل جداگانه تمرکز کردهاند، که اهمیت تعامل را تحتتاثیر قرار میدهد. این ارایه محدود حقایق نقش جمعی ارگانیسمهای تعامل مداوم […]

بستن
مقایسه