اصل و منشأ شیپوری

موطن اصلی شیوریها بسیار متنوع است :
- اصل و منشأ گیاهان دیفن باخیا، آمریکا جنوبی (برزیل، کاستریکا، برو و مکزیک) می باشد.
- اصل و منشأ  گلدان شیبوری با زنبق کالا، آفریقای جنوبی است.
- اصل و منشأ بتوس، جنوب شرقی آفریقا می باشد . - اصل و منشا اسباتی قبلوم، کشور کلمبیا می باشد .
- اصل و منشأ فیلودندرون، کشورهای کلمبیا، برزیل و مکزیک می باشد.
- اصل و منشأ مونسترا، مکزیک و آمریکای مرکزی است.

گلدان شیپوری


٢- خواص بتانیکی 


- خرید گل گیاهان خانواده آراسه (Araceae) شامل براکته بزرگ سفید رنگی است که خوشه مجموع باریک و نازک گل را دریر گرفته است.
براکته در گیاهان متفاوت به رنگهای مختلف دیده می شود.
- شبو ربها از گروه تک لبه ای گلداری هستند و از خانواده أراسه ( Araceae) می باشند.
. اغلب این گیاهان دارای برگهای بزرگ با دمبرگهای قوی و طویل هستند و بهنک آنها تیرکمانی با رگبرگهای پنجهای یا سوراخدار و بدون سوراخ می باشد.
- دارای ساقه راست و با بالارونده اند.
- نیلودندرون ابلق (1lsemannii)

فیلودندرون برگ قلبی (Scandens) 
دندرون فلوریدایی (Florida - 8)

اندرون سیاه ( ma jesty - 8)

دندرون قرمز (real Princess - ۲)
دندرون برزیلی (Bipennifolium) 

نیلودندرون مخملی (Scandens purple)

فیلدندرون

کوددهی:

در فصل رشد و فعالیت بهار و تابستان، گیاه را هر دو ماه یکبار با کودهای مناسب تغذیه نمایید.


تکثیر

از راه قلمه نوک ساقه - به وسیله جوانه برگ (برگ همراه با قسمتی از ساقه) - خوابانیدن
 آفات و امراض: در صورت مشاهده پوشش سفید پنبه ای شکل در محل اتصال دمبرگ با ساقه، آن را با سموم حشره کش (طبق دستور) سمپاشی کنید.

۵- مونسترا (۱Ionstera)


برگ انجیری - فیلودندرون سوراخ داره گیاه شگفت انگیز این گیاه شامل ۲ گونه فرعی زیر است :
- مونسترا فرد ریکا (Friedrichsthalii) برگ انجیری سوراخ دار
- مونسترا دلی سبوسا (Deliciosa) برگ انجبری مکزیکی

- مونسترا ابلق ( Del Variegata )

برگ انجیری ابلق 

برگ انجیری ابلق

مشخصات ظاهری مونسترا: این گیاهان، دارای برگهای بزرگ سوراخ دار یا شکاف دار بتجه ای و قلبی شكل هستند و رنگ سفید و سبز با ابلق و براق دارند 

- دارای ریشه های هوایی کوتاه و بلند می باشند.
- برگهای جوان و تازه بدون سوراخ و شکاف می باشند 

ا - فکر کنید چه تفاوتی بین برگهای گیاهان فیلودندرون و مونسترا وجود دارد؟
۵ - ۲ - آشنایی با شرایط رویشی و داشت مونسترا:
۵ - ۲ - ۱ - نور: به نور متوسط (نزدیک پنجره شرقی) تا نور زیاد (نردیک پنجره جنوبی) نیاز دارد.
۵ - ۲ - ۲ - حرارت: قابل برورش و نگهداری در حرارت بین ۱۸ تا ۲۹ درجه سانتی گراد است.
۲ - ۳ - آبیاری: در بین دو آبیاری سعی کنید سطح خاک گلدان خوب خشک شود. . 
- ۲ - ۴ -رطوبت: نیاز به رطوبت متوسط بعنی ۲۵ درصد یا بیشتر دارد.
۵۲- کوددهی: در فصل رشد، هر یک تا دو ماه با کودهای مناسب تغذیه نمایید.
۵ - ۴ - تکثیر : از راه قلمه نوک ساقه - قلمه جوانه برگ (برگ بعلاوه قسمتی از ساقه) - خوابانیدن - بذر
۵ - ۵ - آفات و امراض: وجود لکه های زرد و سفید در روی برگها نشانه وجود کنه در پشت آنهاست.|
با سموم کنه کش (طبق دستور) سمپاشی کنید .
۶- پتوس 
Pothos = Scindapus = Epipremnum
) (بنوس، بیجک شبطان، لوکز) ابن گباه سریع الرشد و زیبا شامل دو گونه زیر است :
- بتوس آریوم، آربوس (Aurcum) بتوس طلایی، بتوس مرمری - پنوس بکتوس، (Pictus) بوس نقره ای
۶ - ۱ - مشخصات ظاهری پتوس: دارای برگ قلبی شکل و براق و انواع ساده یا شکاف دار است
- رنگ سبز طلایی، سبز مرمری و سبز نقره ای دارد 
- نسبت به سایه مقاوم است و حالت رونده دارد و دارای ریشه هوایی است.
- تحقیق کنید برگ بنوس چه تفاوتی با برگ فیلودندرون برگ قلبی دارد؟دد