علف های هرز یکساله

معرفی علف های هرز خسارتزای باغات پکان :

غلف های هرز یکساله باغات پکان به شرح زیر می باشند :
سلمه تره ، علف خرچنگ ، ارزن وحشی ، گندمی خاردار ، پیچک صحرایی یکساله ، خرفه ، تاج خروس ، سیدا خاردار ، روزگل و کروتون گرمسیری .
علف کش
های کنترل کنند؛ علف های هرز فوق الذکر شامل موارد زیر هستند:
دایوران (کارمیکس) ، اوريز الین (سورفلان)، پیندیمیتالین (پرول) ، سیمازين (پرنسیپ) ، نورفلورازون
سولیکام) ، پاراکوات (گراماکسون Max و Boa) ، گلیفوسیت (راند آپ اولتراماکس)، توفوردی آمین، هالوسولفورون (سیمپرا) .
توصیه ها :
) علف کش
ها بصورت مستقیم در نوارهای بین درختان استفاده شوند .
از هر دو نوع علف کش های قبل و پس از سبز شدن بهره گیرید. پی پی ) علف کش ها را ترجیحا در طی مارس تا آوریل استفاده کنید
ب ) علف های هرز چندساله تابستانه : بسیاری از گراس های چندساله و انواع اویارسلام از جمله علف های هرز چندساله باغات پکان می باشند . از اینگونه گراس ها می توان به : قیاق ، پنجه مرغی و بندهاش اشاره نمود .
علف کش های کنترل کننده علف های هرز فوق الذکر شامل موارد زیر هستند: گلیفوسیت (راند آپ اولتراماكس) ، پاراکوات (گراماکسون Max و Boa) ، فلوآزيفوپ (فوزیلید DX)، سیتوکسیدیم (پوآست) ، هالوسولفورون (سیمپرا) .
توصیه ها : علف کش ها را بصورت مستقیم بر روی ردیف های بین درختان بپاشید . اغلب از علف کش های پس از سبز شدن برای گیاهان چندساله و خشبی استفاده گردد . علف کش ها را ترجیحا در فاصله ماه مه تا آگوست استفاده کنید . کاربرد علف کش ها را فقط در صورت ضرورت انجام دهید .
پ) علف های هرز یکساله زمستانه : از مهمترین علف های هرز یکساله زمستانه باغات پکان عبارتند از : تربچه وحشی ، چچم یکساله ، گندمک معمولی ، گندمک چندساله پرزدار ، پنیرک ، علف خر ، علف اسب، | ترتیزک وحشی .
علف کش های کنترل کننده علف های هرز فوق الذکر شامل موارد زیر هستند: سیمازین (پرینسیپ) ، نورفلور ازون (سولیکام) ، گلیفوسیت (راند آپ اولتراماکس) ، پاراکوات (گراماکسون Max و Boa) ، توفوردی آمین .
توصیه ها : – کنترل علف های هرز را برای افزایشضریب برداشت انجام دهید .
– کاربرد علف کش
ها را در پائیز و قبل از برداشت جدی بگیرید.
ضرورت های مدیریت علف های هرز مشکل آفرین پكان عبارتند از:

۱) شناخت علف کش های قبل از سبز شدن جدید برای جایگزینی : سیمازین و دایوران بطوریکه دارای خصوصیاتی چون: سازگاری با محیط زیست ، طیف وسیع اثرگذاری و دوام مناسب باشند .

۲) کنترل علف های هرز چندساله خشبی دشوار است لذا ضرورت تهیه علف کش های جانشین گلیفوسیت احساس می شود . درختان میوه در طی اواخر تابستان و اوایل پائیز نسبت به گلیفوسیت حساس می شوند لذا انتخاب زمان مناسب جهت کاربرد ۲-۱ مرتبه از گلیفوسیت برای کنترل علف های هرز چندساله دشوار می گردد .

۳) دار واش یک علف هرز آنگل است که باعث کاهش معنی دار عملکرد می گردد . کنترل دارواش بستگی به برچیدن فیزیکی اندام های سرایت یافته درختان می باشد ولیکن حذف اندام های درختان نیز به کاهش عملکرد منتهی خواهد شد
کنترل دارواش در باغات پکان : —- گیاه دارواش” (Mistletoe) با نام علمی “Viscum album” از مشکلات در حال افزایش باغات پکان است . دارواش گیاهی انگلی (parasitic) می باشد که برای صعود به درختان می چسبد و در بخش های فوقانی درختان رشد می کند . این گیاه برای صعود کردن از اندام های درختان بهره می گیرد . . اندام هایی که دچار هجوم دارواش می شوند ، غالبا محصولی تولید نمی کنند که این موضوع سبب کاهش تولید و درآمد باغداران می شود . اندام های سرایت یافته درختان را باید حذف نمود و این عمل ممکن است تا ۹۰ درصد از عملکرد محصول پکان بکاهد. —- در مواردی که روش های مؤثر جایگزین وجود نداشته باشد ، باغداران پکان فقط از طریق هرس درختان به کنترل گیاه هرز دارواش اقدام می کنند لذا بخش های آلوده درختان را با اره زنجیری (chainsaw) قطع می کنند . این کار بسیار پرهزینه و برای کارگران مخاطره انگیز می باشد . چنین عملیاتی نه تنها برای کارگران باغات خطرناک است بلکه هرس کردن با وجود دشواری هایی که دارد معمولا به کاهش محصول در همان فصل منتهی می گردد . ضمنا هرس دستی نیازمند نیروی کارگری و هزینه است که به زخمی کردن اندام های درختان و برجا گذاردن مقادیر متنابهی ضایعات گیاهی نیز منجر می شود . بهترین کار برای کنترل گیاه هرز دارواش در باغات پکان این است که در صدد یافتن عوامل کنترل بیولوژیک و علف کش های مطمئن برآیند
جمع بندی عمومی عملیات کنترل علف های هرز باغات پکان: ١- کاربرد علف کش های قبل از سبز شدن نظیر : سیمازین و داوران برای مدیریت علف های هرز در باغات پکان نسبتا خطرناک هستند . پژوهش ها نشان می دهند که عملیات مدیریت صحیح سطح باغات شامل کاربرد علف کش های قبل و پس از سبز شدن باعث افزایش رشد درختان ، عملکرد و سودآوری محصول می شوند . کاربرد علف کش های قبل از سبز شدن از جوانه زنی علف های هرز جلوگیری می کنند و جمعیت آفت تریپس را در باغ کاهش می دهند . طولانی بودن فصل رشد و شرایط اقلیمی مناسب از نظر بارندگی و رطوبت نسبی برای رشد گیاهان هرز ایده آل هستند لذا باعث افزایش رقابت آنها با درختان می شوند . چنین شرایطی بر جمعیت تریپس ها در بهار و تابستان می افزایند بنابراین باغداران را ملزم به کاربرد علف کش های پس از سبز شدن می سازند (۳۹). ۲- رقابت علف های هرز در سال های منتهی به استقرار (formative) درختان پکان به شدت معنی دار می باشد زیرا درختان جوان در طی این دوران دارای حداقل سایه اندازی بر سطح زمین هستند . درختان جوان دارای کانوپی مؤثر بسیار کمی هستند لذا توانایی رقابت کمتری با علف های هرز نسبت به درختان بالغ دارند. تأثیرات منفی که علف های هرز در مراحل آغازین استقرار درختان پکان می گذارند ، بسیار شدید است بطوریکه برای جبران آنها به زمان زیادی نیاز می باشد (۳۹). | ٣- ضریب برداشت (harvest efficiency) می تواند به شدت متأثر از مدیریت سطح باغات پکان باشد . میوه های آجیلی را معمولا طی برداشت محصول از سطح زمین جمع آوری می کنند لذا حضور علف های هرز باعث اختلال در این امر می شوند بطوریکه گاها مقدار کاهش محصول جمع آوری شده تا ۳۰ درصد می رسد (۳۹).
۵) کنترل علف های هرز در باغات تمشک فرنگی : — کنترل علف های هرز برای استقرار و نگهداری باغات “تمشک فرنگی” (brambles) موسوم به “توت زمینی” (raspberry) و “انگور فرنگی” (blackberry) حائز اهمیت است. عملیاتی چون : فوکا زدن ، دیسک زدن کم عمق و کاربرد علف کش ها برای این منظور توصیه شده اند . البته بوته های تمشک دارای سیستم ریشه ای گوشتی (fleshy) و کم عمق هستند لذا از کولتیواتور زدن عمیق باید اجتناب گردد .
— باغات تمشک فرنگی در اغلب نقاط بصورت زیر مدیریت می گردند : الف) ایجاد نواری عاری از علف های هرز به پهنای ۴ فوت در ردیف بوته ها ب ) ایجاد نوار سبز در ردیف بين بوته ها موسوم به نوار عبور و مرور برای منظورهای زیر : ١-ب : ایجاد پوششی سبز از گراس ها | ۲- ب : ایجاد پوششی سبز از گیاهان بومی ٣- ب: کاشت محصولات زراعی یکساله
پ ) مدیریت تلفیقی باغات تمشک فرنگی با ایجاد ردیف های عاری از علف هرز و نوار گراس ها :
١- پ : ردیف عاری از علف هرز برای به حداقل رسانیدن رقابت بین علف های هرز و بوته های تمشک ۲- پ : نوار سبز بینابینی برای :
۱ – ۲ – پ : به حداقل رسانیدن فرسایش های آبی و بادی
۲ – ۲ -پ: ایجاد سهولت در عبور و مرور بویژه در ایام مرطوب سال (۵۵)._
— ایجاد نوار های عاری از علف های هرز به دو صورت انجام می گیرد : ۱) به کمک مالچ هایی نظیر :
۱ – ۱ : پلاستیک
۱ – ۲ : مواد آلی شامل :
۱ – ۲ – ۱ : كاه
۲ – ۲ – ۱ : پوست درختان
۳ – ۲ – ۱ : بقایای حاصل از موورزدن گیاهان
مالچ هایی که بدین منظور بکار می روند ، غالبا دارای خصوصیات زیر هستند : الف- مالچ های پلاستیکی :
) ایجاد گرما |
) مناسب برای آبیاری قطره ای این پی ) کنترل بسیاری از علف های هرز ب – مالج های آلى :
) هزینه های تهیه
* ) هزینه کارگری برای نصب و ترمیم
پی بی ) مناسب برای اراضی کوچک (۵۵)
۲) کاربرد کولتیواتور برای کنترل علف های هرز در باغات تمشک فرنگی :_
الف – یکسال پس از کاشت :
ة – بصورت سطحی
ه – مواظبت از شکستن شاخساره های جدیدا سبز شده
ب – در باغات استقرار یافته :
– کولتیواتور زدن باعث افزایش
ظهور شاخه های جدید (suckering) از سطح خاک می شود .
– دیسک زدن کم عمق نیز در نوار وسط ردیف بوته ها قابل قبول می باشد (۵۵).
۳) کاربرد علف کش ها :
– امکان خسارت بویژه در مورد کاربرد انواع علف کش های پس از سبز شدن (post و – در برخی مواقع ممکن است نیازمند کنترل موضعی به طریق دستی باشد . رووداو – هزینه های قابل تعمق
جدول ۲۱) کاربرد علف کش های قبل از سبز شدن در باغات تمشک فرنگی
۶) کنترل علف های هرز در باغات خرما : نخل خرما (date palm) با نام علمی “Phoenix dactylifera” از سازگارترین و عمده ترین درختان میوه مناطق گرم و خشک جهان نظیر عربستان سعودی است . این درخت عمدتا در واحه هایی (Oasis) که در سراسر این کشور پراکنده اند ، تمرکز یافته است و غالبا به صورت “کشت في مابين” (intercrop) با سایر درختان میوه ، سبزیجات و یونجه کاشته می شود نتیجتا در چنین شرایطی از عملیات کنترل علف های هرز غفلت می گردد و یا تنها به وجین دستی (hand weeding) آنها اکتفا | می شود .واحه ” Al – Hassa ” عمده ترین تولید کننده خرما در عربستان سعودی است که در شرق این کشور واقع می باشد و حدود ۶۰ کیلومتر با خلیج فارس فاصله دارد. این منطقه ۱۵۰ متر بلندتر از سطح دریا می باشد و به سمت شمال و شرق اندکی شیبدار است . این ناحیه دارای ۸ هزار هکتار زمین های کشاورزی است که ۸ / ۵ هکتارش زیر کشت نخل خرما قرار دارد . نخلستان های مذکور از سال ۱۹۷۲ میلادی به سیستم آبیاری و زهکشی مجهز شده اند بطوریکه دارای ۲۶۳۸ کیلومتر کانال های آبیاری و ۱۲۷۶ کیلومتر کانال های زهکشی هستند . در یک بررسی ابتدا گیاهان هرز این ناحیه جمع آوری و سپس با گیاهان هرباریوم دانشگاه “ملک فیصل” مطابقت داده شدند و توسط مشاوران علمی آنان تأئید گردیدند (۱۹). — بر طبق تعریف “انجمن علم علف های هرز” (Weed Science Society) آمریکا علف هرز گیاهی است که در محل ناخواسته ای رشد یابد .” در حالیکه علف های هرز براساس برخی نظریه ها گیاهانی مضر هستند که : الف) در عملیات کشاورزی ایجاد اختلال می کنند .
ب ) موجب افزایش نیروی کارگری مورد نیاز می شوند .
پ ا هزینه های تولید افزایش می یابند . ت ) عملکرد محصول را کاهش می دهند .گیاهان هرزی که در مناطق خرماخیز رشد می یابند ، ابتدا باید بر گرمای هوای منطقه غلبه نمایند . گیاهانی که در این مناطق سازگاری یافته اند، عمدتا به دلیل تابش خورشید و گرمای هوا با سرعتی بیشتر به رشد و تکثیر می پردازند. بعلاوه توسعه کشاورزی فاریاب و کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر حاصلخیزی خاک ها و نتیجتا بر رشد محصولات گیاهی افزوده اند که این موضوع همزمان بر مشکل هجوم علف های هرز اضافه نموده است . —- گیاهان هرز باغ های خرما در منطقه شرق عربستان سعودی دارای ۱۱۸ گونه از ۹۱ جنس و ۳۷ خانواده | می باشند که مجموعا ۲۰ درصد فلور این منطقه را تشکیل می دهند . ۳۵ گونه از این تعداد بیشترین آلودگی را بوجود می آورند و دشواری های زیادی را در این راستا سبب می گردند . گونه های دیگر عمدتا در اراضی غیر کشاورزی (neglected farm) منطقه رشد می یابند و مشخصا “شوری پسند” (halophytic) هستند چنانکه نمادی از مجموعه کامل گیاهان مناطق بیابانی و شور را ارائه می دهند

بستن
مقایسه