گل آلسترومریا

آشنایی با اصول پرورش گل آلسترمریا

 

 

آلسترومریا : Alestromeria

Alestromeriaceae

مشخصات گیاهشناسی: 

السترومریا گیاهی تک لپه ای، چند ساله، دائمی و علفی دارای ریزوم با ریشه های برگدار، و برگها به صورت راست یا پیچان می باشد. برگها متناوب کشیده با لبه های صاف است. دمبرگ معمولا پیچیده و به سطح برگشته است. گلها به صورت خوشه ای در یک گرزن است. تخمدان در بعضی از رقمها تحتانی و در بعضی دیگر فوقاتی سه حجره ای اند. میوه کپسول یا سته است.

نیازهای آلسترومریا

الف) خاکگل آلسترومریا را می توان در خاکهای رسی شنی، رسی سبک ، پیت و شنی پرورش داد. خاک باید در زهکش مناسب باشد. PH خاک بین ۷-۶ است. گیاه آلسترومریا به شوری خاک حساس است و شوری بالا، با تین کردن ریشه های آلسترومریا باعث کاهش کیفیت گلهای آلسترومریا می شود.

ب) آب: آلسترومریا به یک سیستم رطوبتی منظم نیاز دارد . اگر گیاهان بیش از حد آبیاری شوند ریزومهای آلسترومریا در معرض پوسیدگی ریشه قرار می گیرند و عامل این پوسیدگی ، قارچهای ریز و کتونیا و پتیوم است۔ دو روش آبیاری دارد: قطره ای – غرقابی در روش قطره ای، آبیاری به صورت مرتب انجام می شود اما در روش غرقابی به فصل سال بستگی دارد

ج) دما : دما تعیین کننده فاز زایشی یا رویشی است. مقاومت این گیاه به دمای خنک قابل توجه است و دمای  5 درجه را تحمل می کند. اکثر ارقام آلسترومریا حساس به دماهای بالا هستند. برای رشد رویشی نیاز به دمای ۱۶-۹۳ درجه است ولی وقتی می خواهد وارد فاز زایشی شود یک فاز گرمایی دارد. دمای بهینه برای رشد و نمو این گیاه 15 درجه است و اگر دمای محیط به ۲۱ درجه برسد گیاه بدون توجه به طول روز به حالت رویشی باقی می ماند یا گل کمتری تولید می کند. در اکثر ارقام دمای بالاتر از ۲۵-۲۱ درجه دوره گلدهی را کوتاهتر می کند.

د) نیازهای نوری با طول روز: در کل ، بیشتر ارقام آلسترومریا حساس به طول روز هستند. طول روز بلند سیب می شود که گلها زودتر توسعه یابند درحالیکه تعداد ساقه های گلدهنده کاهش یابد و از تشکیل شاخه جلوگیری می شود طول روز بحرانی برای آلسترومریا ۱۳-۱۲ ساعت می باشد. در این طول روز گلدهی موفقیت آمیز بوده و در شاخه به تدریج جلوگیری می شود.

ه ) نیازهای کودی: آلسترومریا به مقداری آهن احتیاج دارد و علائم کمبود آهن، زرد شدن برگهای جوان آلسترومریا و برای جذب بیشتر آهن نیاز به خاک اسیدی داشته و کمبود آهن در اوایل بهار به شدت نمایان می شود.
من هم باعث زرد شدن برگها می شود. طوری که کوچکترین رگبرگها سبز می مانند و یک شبکه سبز ریزی و برگ دیده میشود. با سولفات منگنز هم به صورت اسپری روی برگها یا از طریق خاک باعث رفع زردی برگها می شود.

زمان کاشت آلسترومریا

سه دوره کاشت آلسترومریا عبارتند از:

۱) دوره پائیز (شهریور ماه تا مهرماه) ۲) دوره زمستانه ( آذرماه تا بهمن ماه) 3) دوره تابستانه (خرداد ماه تا تیرماه) به منظور تولید و خرید گل شاخه بریده در ماههای تابستان و اوایل پائیز کاشت صورت می گیرد.

گلدهي آلسترومریا

ألسترومریا از لحاظ گلدهی به دو دسته تقسیم می شود:

نوع  گل ارکیده ای : این نوع آلسترومریا فقط در بهار گل می دهد و به مدت ۴-۳ ماه و در بقیه ماههای سال یا گل نمی دهد یا میزان گلدهی آن خیلی کم است. ارقام این نوع آلسترومریا پابلند هستند.

نوع پروانه ای : به مدت ۱۲-۹ ماه در سال گل میدهد. البته بعضی بسته به رقم و شرایط محیطی ، این رقم پاکوتاه| می باشد. در اوایل پائیز آب و هوای مطلوب این گل است و بهترین گل در ماه های اسفند و فروردین ظاهر می شود ولی در کرج زمان گلدهي آلسترومریا از اواسط مهر تا اواخر فروردین می باشد.

                                                                            گل آلسترومریا

روشهای تکثیر
بذری : در این روش گیاهان حاصل از بذر در مقایسه با تقسیم ریزوم شاخساره های جانبی زیادی را تولید می کند و تنوع ژنتیکی زیاد از دلایل رایج نبودن این روش تکثیر است.

تقسیم ریزوم : تنها روش تکثیر در کشور ما روش تقسیم ریزوم می باشد. به منظور حفظ گلدهى ألسترومریا ریزومها باید در دمای ۱۵-۵ درجه نگهداری شود. ریزومهای آلسترومریا را در شرایط دمایی ۳-۱ درجه و مرطوب بهمدت چندین ماه می توان نگهداری کرد.

ریز ازدیادی: به علت کندی این روش کمتر آن خسته می شود و برای کشت آلسترومریا در سطح وسیع از این روش استفاده می شوند. مزایای این روش این است که اولا تعداد زیادی گیاه در مدت کوتاه تولید می شود ثانیا گیاهان حاصله عاری از ویروس خواهند بود

فواصل کشت
با توجه به رقم فاصله گیاهان از یکدیگر بر روی ردین ۶۰-۳۰ سانتیمتر می باشد و در بیشتر ارقام ۶۰ سانتیمتر است اما در گلخانه های تجاری بسترهای آلسترومریا حدود ۱ متر عرض دارند و در این بسترها در ردیفهایی با فاصله 50 سانتیمتر از هم قرار دارند.

تنگ کردن آلسترومریا :

تنگ کردن شامل قطع ابتدایی شاخاره با شاخه های معین یا بشون جوانه گل و گیاهان است و تنف گلهای برداشت نشده می باشد وقتی گیاهان خیلی شبوه شوند جریان هوا محندود شده امکان ابتلا به پوتریتیس به وجود آمده و بقایای ساقه های بریده شده می توانند آن آلودگی را حفظ نموده و آن را به گلہ منتقل کند تک کردن باعث کاهش بیماری قارچې د وسیشن تور و دی کانی به میان مجاور و حرکت دوانین گیاهان می شود

مدت ماندگاری گل:

عمر گلهای شاخه بریده طولانی است و حنود 2 هفته در آب باقی می ماند عمومیت یافتن آلسترومریا در میان مصرف کنندگان تا حدی به دلیل عمر پس از برداشت طولانی گل آذین آن است. وقتی شاخه های گل به هنگام باز شدت اولین گلچه برداشت می شوند كل عمرگلدانی ممکن است به ۲۱ روز برسد عمر گلدانی با پیری گل سوم به پایان می رسد
عمليات پس از برداشت:

برای بهبود باز شدن گلهای ثانویه ، افزایش قطر گلها طولانی کردن عمر کل گل آذین و جلوگیری از زرد شدن برگها نیاز به تیمارهای پس از برداشت داریم

تیمار با ترکیبات نقره مثل تیوسولفات نقره و سازگار

تیمار توسط تنظیم کننده های رشد متل اکسین، جیبرلین، سيتوكتين، اسين آبسیتریک و بازدارنده های اتیلن

 

بستن
مقایسه