هرس درختان زینتی

دستور عمل عمومی هرس درختان زینتی:

در سال اول طول شاخه های جانبی را به اندازه ای هرس نمایید تا میزان آن به نصف تقلیل یابد،باید شاخه های روییده در پایین تنه اصلی بطور کلی قطع شودو در سال دوم و سوم و سالهای بعدی
هرس را ادامه دهید،بطوریکه شاخه های پایینی تنه اصلی را کاملا قطع کرده و شاخه های جانبیوسطی را به نصف طول خود کاهش دهید،در درختان زینتی خزان کننده شکل گیری و فرم بندی
آن خودکار انجام میگیرد و و هرس در آنها در حد پایینیصورت گرفته و بیشتر شاخه هایی حذف می شودکه در صورت عدم هرس فرم طبیعی درخت را بر هم نزند.

هرس درختان زینتی و خزان کننده:

بطور کلی درختان زینتی خزان کننده بصورت طبیعی به فرم دهی می رسند و هرس کمترین نقش را در شکل دهی انها دارد،در زمان کاشت این نوع درختان آن را بوسیله قیم استوار نموده و در
اوایل پاییز یا اواسط زمستان سال اول شاخه های پایینی که مماس بر زمین میباشند را حذف نموده و مابقی شاخه ها به جزئ شاخه های آسیب دیده در حالت قبلی باقی می مانند،در سال دوم گره قیم به
اندازه ای شل می شود تا از صدمه زدن به درخت جلوگیرری شود،در اواسط تا اواخر پاییز سال دوم کلیه شاخه های جانبی در قاعده گیاه و مماس با سطح زمین قطع می شوند،در سال سوم به بعد قیم
حذف شده و شاخه پیش آهنگ مرکزی را حذف می کنند،در پاییز یا زمستان سال سوم شاخه های بد جا که تعادل رشد درخت را بر هم زده اند حذف می شود،در سال های بعدی در صورت نیاز و
در فصول رکود عمل هرس انجام می کیرد،زمان هرس درختان رابطه مستقیم با نوع گیاه و همچنین نوع هس دارد در صورت هرس درختان در فصل پاییز به دلیل کاهش جذب و دفع مواد در گیاه نسبت
به فصل بهار محل زخم حاصل از هرس بهبود نخواهد یافت،بطور کلی هرس زمستانه و هرس تابستانه از نظر باغداران از جایگاه ویژخ ه ای برخوردار هست،هرس زمستانه زمانی اتفاق می افتد که
برگ های درختان ریزش نموده یا شروع به ریزش نماید و یا جوانه ای متورم شده ولی هنوز شکوفه نشده اند،این نوع هرس تمام زمان پایی و زمستانقابل انجام می باشد،هرس زمستانه از نظر برخی
از کارشناسان باعث تقویت قسمت های مختلف گیاه وهمچنین افزایش میزان شاخ و برگ درخت خواهد شد،هرس شدید زمستانه باعثبه تعویق افتادن باردهی شده و امکان سرمازدگی درخت را
افزایش می دهد،هرس تابستانه یا سبز روی میوه دهی موثر بوده و بسته به نوع پایه پیوندک،خاک و آب و هوای هر منطقه متغیر است،هرس شدید تابستانه شاخه ها باعث به تعویق افتادن باروری
درختان می شود و در مقابل رشد و نمو شاخه ها و برگ ها را افزایش می دهد هرس تابستانه صرفا شامل قطع شاخه ها نمی شود،بلکه می توان برگ هایی از درختان را نیز حذف نمود،بهترین زمان بر حسب اهداف مورد نظر رعایت شرایط محیطی و سرعت رشد از اوایل اردیبهشت تا اواسط تیرماه متغیر است

 

بستن
مقایسه