گل آکالیفا

معرفی گل آکالیفا

 

خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاک برگ و زهکشی مناسب

روش تکثیر: این گیاه با قلمه گیری و تقسیم بوته تکثیر می یابد،در انواع ریزومدار می توان هنگام بهار ریزوم ها را جدا نمودفقلمه ها را هم میتوان از شاخه های نیمه چوبی
نوک ساقه و هم از شاخه های جوان جانبی به همراه پاشنه چوبی تهیه نمود.

نکات پرورشی: شاخه و برگ رنگین بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند،در فصل رشد هر 2 هفته یکبار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد،نگهداری آن در منزل مشکل است و اغلب برگ های خود را از دست می دهد
سالی 2 بار نیاز به هرس دارد،نسبت به وزش باد شدید حساس می باشد

بستن
مقایسه