گل-داوودی

معرفی گل داوودی

  1. از مهمترین گل های بریدنی در دنیا بوده و بیش از 200 گونه از ان در دنیا هست گیاه ملی ژاپن و زادگاه اصلی آن آسیا و به احتمال زیاد چین و ژاپن است، و به صورت چندساله و درختچه های کوچک و بوته ای وجود دارد. در سال های اخیر کاشت و نگهداری ان در گلدان بخصوص انواع پاکوتاه ان در اپارتمان ها معمول شده است،بعد از میخک از مهمترین و اقتصادی ترین گل های تجارتی و است و علت ان طول عمر زیاد گل بریده ان در گلدان است،از مزایای دیگر این گیاه زینتی قابلیت تولید و گل دهی در تمام طول سال است که با کوتاه و بلند کردن طول روز در گلخانه گیاه را وادار به گل دهی میکند،گلها به صورت پر پر و گم پر با رنگ های متنوع به  در واریته های مختلف به ظهور میرسند هر گیاه به وسیله دستک هایی در سطح زمین گسترش می یابد و تولید تعداد زیادی ساقه ایستاده می کند که در صورت لزوم باید قطع و هرس شوند. هر ساقه می تواند تعداد زیادی شاخه های فرعی داشته باشد. برگ های آن ممکن است صاف یا دندانه دار باشد که به صورت متناوب روی ساقه قرار دارند. گاهی سـاقه و برگ های آن کمی چسبناک است. بـر اثر مالش و خراش دادن بـرگ ها، بـوی خوبی از آن متصـاعد می شود.
  2. چون این گل جزء تیره کلاپرک سانان می باشد، هر گل آذین منفرد دارای دو نوع گل (گلچه) است. گل هایی که در سمت بیرونی طبق واقه شده اند گل های ماده و گل هایی که در وسط قرار دارند دو جنسی و معمولا بارور هستند. گلبرگ ها در تام رنگ ها به جز آبی دیده می شوند. گـیاهی است روزکوتاه ولـی بـرخی رقم ها بی تفاوت هستند.
  3. طبقه بندی داودی
  4. داوودی به دو گروه فرمی تقسیم میشود
  5. فرم استاندارد: در این گروه از گل داوودی گل درشت و به صورت تک گل می باشد و برای گل بریده مناسب است.
  6. داوودی عنکبوتی :این نوع داوودی شبیه نوع عنکبوتی است در این نوع گلچه های شعاعی ممکن است کوتاهتر، آویختگی آن ها کمتر و فاقد قلاب در انتهای خود باشند.
بستن
مقایسه