گیاهان مناسب جهت کشت در شیشه گشاد با خزه:

1)بگونیای مینیاتوری

2)ژسنریا

3)ارکیده مینیاتوری

4)ونوس مگس خوار

5)فتونیا

6)خزه ها

روش کاشت:

بر حسب نوع و اندازه گیاه شیشه دهان گشاد را انتخاب نموده و گیاه مورد نظر را انتخاب نمایید.با پوشیدن دستکش زغال چوب را داخل شیشه بریزید.در ادامه ورقه های خزه را روی لایه زغال پهن کرده تا آب اضافی جذب آن شده و از پوسیدگی ریشه گیاه جلوگیری شود.سپس گیاه را از گلدان یا بستر کشت خارج کرده و در میان خزه ها کشت کنید.بعد از اتمام کشت خاک مخصوص گلدان را جهت پر کردن فضای کف شیشه در تراریوم بریزید.در نهایت گیاه را آبیاری نموده و اطراف شیشه را تمیز نمایید تا جذابیت و شفافیت  تراریوم افزایش یابد.

از وسایل مورد نیاز جهت کشت این نوع تراریوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)دستکش

2)انبر یا قیچی دسته بلند

3)آبپاش

4)ورقه های خزه

گیاهان مناسب جهت کشت در شیشه دهان گشاد با خاک:

1)بگونیاهای ریزوم دار

2)پپرومیا

3)باریک برگهای زینتی

روش کشت:

در ابتدا دستکش های مخصوص کشت را پوشیده و لایه نازکی از زغال چوب را در کف شیشه دهان گشاد ریخته و در ادامه مقداری خاک با زهکش مناسب را با زغال چوب مخلوط نموده و آن را روی لایه نازک قبلی اضافه نمایید.سپس گیاه مد نظر را از گلدان خارج نموده و آن را در تراریوم کشت نمایید.اطراف گیاه را با خاک پر کرده و با استفاده از سیخ کبابی آن را فشرده کنید و درآخر به میزان کمی آن را آبیاری کنید.

وسایل و لوازم موزد نیاز در زمان کاشت:

-دستکش

-انبر

-بیلچه باغبانی

-آبپاش

-شیشه دهان گشاد

-زغال چوب

-خاک گلدان

گیاهان مناسب جهت کاشت به همراه گلدان در آکواریوم بزرگ:

-انواع بگونیا ها شامل بگونیا رکس،بگونیا ریزوم دار

-انواع گیاهان گوشت خوارشامل ونوس مگس خوار،شبنم خورشید،گیاه کوزه ای

-انواع سرخس ها شامل سرخس نر،قلبی،تکمه ای

-بنفشه آفریقایی و آتشین

-استرپتوکارپوس

-ارکیده

-گیاهان باریک برگ زینتی

-نخل مرداب

-انواع پپرومیا شامل پپرومیا پشمی،مینیاتوری،سیپروس

-پیله آ

-انجیر رونده

روش کشت:

مخلوطی از زغال چوب و سنگریزه را در کف تراریوم اضافه نموده و سپس گیاه مورد نظر را داخل گلدان در محفظه قرار دهید.بعد از اتمام کشت گیاه را آبیاری نموده و سطح آن را بوسیله مواد تزئینی یا ورقه های خزه بپوشانید.سپس گلدان را در تراریوم قرار داده و در صورت نیاز آن را آبیاری نمایید.

گیاهان مناسب جهت کاشت در گلدان و قرار دادن یک تراریوم زنگوله ای بر روی گیاه:

-بگونیا ریزروم دار

-گیاه کوزه ای گوشت خوار

-ونوس مگس خوار

-سرخس ها

-انواع ژنسریا

-خزه ها

-ارکیده ها

-انواع پپرومیاها

روش کشت بدین صورت است گیاه را در گلدانی کاشته و گلدان را در زیره گلدانی قرار داده و در صورت نیاز آن را آبیاری نمایید و در آخر تراریوم زنگوله ای را روی آن قرار دهید.

کاشت مستقیم گیاه در سطح یک تراریوم زنگوله ای:

گیاهان مناسب شامل بگونیاهای ریزوم دار،گیاه کوزه ای گوشت خوار،همه انواع سرخس ها،خزه ها ،ارکیده ها و پپرومیا های رونده.

روش کشت:

روش کشت بدین صورت است که لایه ای از مخلوط خاک با خزه را در کف گلدان ریخته و گیاه مورد نظر را در وسط ظرف قرار دهید و در ادامه خاک مخصوص گلدان را در اطراف ریش بریزید و آن را سفت و فشرده کنید.خاکی که در زیر شیشه تراریوم زنگوله ای ریخته شده را مسطح کرده تا شیشه زنگوله ای بصورت صاف قرار گیرد.در آخر روی خاک را با خزه پوشانده و آن را آبیاری کنید.

گیاهان مناسب جهت کشت مستقیم در واردیان:

-بگونیا ریزوم دار

-انواع سرخس ها

-خزه ها

-ارکیده ها،پپرومیا ها،پیله آ

روش کشت:

در ابتدا لایه ای به ضخامت یک ساینتی متر از سنگریزه را در کف واردیان پخش کرده و سپس شن را با زغال چوب مخلوط نموده و روی سنگریزه اضافه نمایید.در ادامه لایه ای از خاک مخصوص گلدان را روی لایه های قبلی بریزید.بستر خاک را صاف نموده و چاله ای در آن حفر کرده و گیاه را در داخل آن قرار دهید.بعد از کاشت گیاه خاک اطراف ریشه را سفت نموده و در آخر واردیان را روی سینی قرار داده و آن را آبیاری نمائید.

استفاده از گلدان،جام یا آکوریوم برای قلمه ها:

دز ایتدا گلدان را با شن و سنگریزه پر نموده و قلمه هایی از گیاه جدا نموده و ته قلمه را در هورمون رشد قرار دهید.در بستر ریشه زایی شکاف هایی ایجاد کرده و 3/1از قسمت پایین طول قلمه ها را در شکاف وارد نموده و خاک اطراف قلمه ها را سفت کنید.در آخر قلمه ها را آبیاری نموده و گلدان را در تراریوم قرار دهید.بطور روزانه نشانه های ریشه زایی را منترل کنید.اگر قلمه شما تولید ریشه کرده باشد،حالت ایستاده و شادابی خواهد داشت و برگ های جدید تولید خواهد کرد.

تکثیر و ازدیاد گیاهان به دو روش زیر صورت می گیرد:

1)تکثیر بوسیله اندام های تناسلی

2)تکثیر به روش غیر جنسی

ازدیاد تناسلی بوسیله بذر به گونه ای است که در اثر اختلاط گامت نر با گامت ماده بوجود می آید این روش تکثیر از متداولترین نوع ازدیاد گیاهان به شمار می رود.روش کار بدین شرح است،که دستگاهای تناسلی در دوره مشخصی از طول دوره رشد گیاه بوجود آمده و بعد از شکوفا شدن جوانه های گل اجزای مختلف آن نظر کاسبرگ ها،گلبرگ ها ،یا پرجم و مادگی ظاهر شده و در ادامه دانه های گرده در اثر گرده افشانی روی کلاله مادگی قرار گرفته و بعد از عمل گرده افشانی تقسیمات سلولی انجام گرفته و دانه یا بذر گیاه بوجود می آید.در عمل گرده افشانی دانه های گرده از بساک بر روی کلاله قرار می گیرد.اگر این انتقال بر روی یک پایه انجام گیرد و آن خود تلحیقی یا خودگشنی و در صورتیکه دانه های گرده از پا یه ای به پایه دیگر منتقل شود به آن تلقیح دگر گشن می گویند.روش های غیر جنسی ازدیاد گیاهان با قلمه،تقسیم،ساختار های تولید مثل طبیعی مانند سوخ،پیوند،و ریزافزایی امکانپذیر است.تعداد قابل توجهی از گل های بریدنی و گل های گلدانی گلساره ای و گونه های گیاهان برگساره ای و اغلب گیاهان بستر ساز با بذر قابل تکثیر می باشد

 

بستن
مقایسه