آشنایی با گیاهان

میکرو ارگانیزم ها (باکتری‌ها) ارتباطات فرار را القا می‌کنند که بر رفتار حشرات تاثیر می‌گذارد.

 

در طول تکامل، حشرات سیستمهای تصفیه شدهای را برای جستجوی جفت جنسی تخمگذاری و برای اجتناب از شبکه عصبی مصنوعی ایجاد کردهاند.سیستم بویایی حشرات به تشخیص، شناسایی و نهایی کردن یک رفتار براساس ترکیبی از ترکیبات فرار کمک میکند. به نوبه خود، یک رابطه قوی بین پاسخ حشرات به بوی ساطع شده از اعضای همان گونه (هشدار یا فرومون های جنسی)و همچنین حشرات با بوی حاصل از دشمنان، میزبانها و منابع غذایی سر و کار دارند. اما این تنها یک جنبه از رابطه چند بعدی بین موجودات زنده مختلف است. بسیاری از اوقات، توضیحات مختلف مربوط به چنین تعاملاتی رضایتبخش نیستند و نیاز به تحقیقات گسترده تغذیه)، حشرات بر این اساس سیستمهای ، دارند. بسته به تغییرات در شرایط فیزیولوژیکی (سن، جفت گیری بویایی خود را تنظیم میکنند.علاوه بر این، میکروارگانیسمها (قارچها، باکتریها)قادر به تولید ترکیبات آلی )هستند. VOCsفرار ( های گیاهی را القا کنند که منجر VOC هم چنین این میکرو ارگانیسمها میتوانند به طور غیر مستقیم تولید به جذب یا دفع بین حشره و گیاه میشود. ما معتقدیم که انواع مختلفی از میکروبهای مرتبط با گیاهان میتوانند به طور متفاوت بر رفتار گیاه خواران تاثیر بگذارند. این برخی از تناقضهای مرتبط با رفتار اعضا در تعاملات سهجانبه را حل میکند.تعامل ذکر شده بین میکروارگانیسمها – حشرات نمیتواند به سادگی یک پدیده جاذبه یا دافعه باشد بلکه مجموعهای از از جمله دورکنندگی و یا جذابیت، ، پاسخهای رفتاری مرتبط با شایستگی و بقا است چنین انتخابهای رفتاری مستقیما با بقای حشرات در ارتباط هستند. میکروبی به شدت با رفتارهای تغذیه حشرات مرتبط هستند، تحریک تخمگذاری VOCs اگرچه، بسیاری از های VOC با منشا میکروبی نیز دافع غالب هستند. ما میتوانیم بگوییم که برخی از VOCs اما بسیاری از تولید شده توسط میکرو ارگانیسمها، هورمونهای گیاهی را تقلید میکنند، عدم جذابیت را برای لارو حشرات نشان میدهند و در نتیجه منجر به فرار آنها میشوند. در اینجا، نوع ترکیب و مقدار تولید هر دو به طور مساوی برای گیاه و همچنین حفاظت از حشرات ارزشمند هستند. برای مثال فومانیزین، انیاتین و بووریسین در مقایسه با انستاتین زیاد تولید شده توسط F. poae یا Fusarium proliferatum تولید شده توسط بود که باعث افزایش مرگ و میر لاروها گردید. این نشان میدهد که حشره میتواند برخی F. avenaceum از سموم را تحمل و یا متابولیزه کند اما نه همه و یا حتی به مقدار زیاد.
اما ما میتوانیم جنبه دیگری از این فعل و انفعال را نیز مشاهده کنیم نه تنها پدیده جذب / دفع کنندگی و یا مزایای متقابل برای موجودات زنده ، میکروبی VOCs خطرات برای یکدیگر، بلکه جاذبه حشرات با استفاده از متعامل را برجسته میکند. خیلی ساده، حشرات میتوانند یک منبع غذایی را پیدا کنند، و میکروب یک حامل برای انتشار آن دریافت میکند. ها (ترکیبات فرار گیاهی القا شده توسط گیاه)برای تمایز میزبانهای HIPV دشمنان گیاه خواران اغلب به هدف اعتماد میکنند. وجود میکروبها به عنوان پاتوژنهای گیاهی میتواند ارزش یا قابلیت اعتماد این سیگنالهای شیمیایی را در تشخیص میزبان مختل کند. را در براسیکا VOCs ) انتشار Eryysihe chelliferarum و Pieris brassicae( تعامل حشره و میکروب در طول حمله حشره در مقایسه با حمله ترکیبی قارچ – حشره مختل میکند rapa برای انگلی کردن حشرات روی گیاهان غیر Cotesia glomerata به همین ترتیب، این واقعیت با ترجیح آلوده نسبت به گیاهان مبتلا به سفیدک تایید میشود. بنابراین ما میتوانیم استنباط کنیم که تغذیه و تخمگذاری حشره، به عنوان مثال در گیاهان بیمار یک رویکرد بقا است. brassicae این موضوع نشان میدهد که جذب و دفع حشرات نیز میتواند نتیجه پاسخ گیاه به پاتوژنز باشد. عبور کرده ممکن است به طور منفی بر تعامل گیاه – حشره در مورد عفونت میکروبی تاثیر بگذارد این VOCs اثر متقابل همچنین ترجیح عدم تخمگذاری روی برگهای اسپری شده با عصارههای فرار گیاهان مبتلا به سفیدک را نشان داد. آیا سیگنالهای بصری باید کاری را در تعامل سهجانبه انجام دهند؟ یافتن محلهای میزبان ، سیگنالهای بصری به حشرات در شناسایی منابع غذایی ، علاوه بر نشانههای بویایی و تخمگذاری کمک میکنند نشانههای بصری میتواند به شدت رفتار حشرات را حتی در گونههای در نظر گرفتن نشانههای بصری ناچیز تحتتاثیر قرار دهد. به نظر میرسد که ارتباط محرکهای تصویری و بویایی در پیدا کردن غذا با شدت تحریک و شرایط مشخص میشود. در مقابل، بیماریزایی میکروبی میتواند بر مورفولوژی گیاهان (مانند رنگ)تاثیر بگذارد که به نوبه خود بر انتخاب حشرات تاثیر میگذارد در گیاهان برنج آلوده به باکتری توسط سان N. lugens یک نقش روشن از نشانههای بصری در تخمگذاری و همکارانش به تفصیل شرح داده شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه